Peabody Coal
Xxxxxx photo here
Baldwin AS-416 #1616

at Lenzburg, Illinois on 2 September 1977

Robert Farkas photoReturn to PCC

Return to Main Menu